Hoe werkt de Wet incassokosten (WIK)

Vanaf 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten van kracht. Deze wet is in het leven geroepen om buitensporige incassokosten tegen te gaan. Per die datum gelden de volgende maximale incassotarieven:

Wettelijke incassokosten per 1 juli 2012

Rekenvoorbeeld

U heeft een aankoop gedaan van € 3.500,00 en heeft de rekening niet op tijd betaald. Uw incassokosten worden dan als volgt berekend: 15% over de 1e € 2.500,00 (= € 375,00) en 10% over de volgende € 1.000,00 (= € 100,00). In totaal betaalt u dan € 475,00 aan incassokosten.

Hier vindt u een handige WIK calculator waarmee u direct het juiste bedrag aan incassokosten kunt berekenen.

Veelgestelde vragen


1. Vanaf wanneer gelden deze tarieven?

De Wet incassokosten en het bijbehorende besluit (WIK) zijn per 1 juli 2012 inwerking getreden. De regeling geldt voor vorderingen die ná 1 juli 2012 betaald hadden moeten zijn. De datum van de factuur is dus niet beslissend: het gaat om de datum waarop betalingsverzuim is ingetreden. Wanneer er voor 1 juli 2012 reeds verzuim was, wordt de vergoeding voor de incassokosten berekend volgens het voor die datum (1 juli) geldende recht.

Voorbeeld: factuurdatum 15 juni 2012, betalingstermijn tot 15 juli 2012: nieuwe wetgeving van toepassing, ook al is de factuurdatum van vóór 1 juli 2012.

2. Zijn er direct incassokosten verschuldigd?

Als het een consumentenvordering betreft niet, dan moet er volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning plaatsvinden waarbij men 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen. In deze aanmaning moeten de gevolgen van het uitblijven van de betaling, waaronder de vergoeding van de incassokosten, worden vermeld.

3. Wat zijn de wettelijke eisen aan de kosteloze aanmaning?

In de kosteloze aanmaning moet de debiteur 14 dagen de tijd krijgen om de vordering te voldoen. Let wel: De termijn van 14 dagen gaat pas in vanaf de dag dat het aannemelijk is dat de debiteur de brief heeft ontvangen. Ook moet de exacte hoogte van de incassokosten erin staan welke worden berekend op het moment dat er niet binnen 14 dagen wordt betaald. Als er lagere incassokosten worden berekent dan maximaal is toegestaan, dient ook de maximale toegestane hoogte van de incassokosten vermeld te worden. Indien u niet btw-plichtig bent, dient u tevens te vermelden dat de incassokosten verhoogd zullen worden met de btw.

4. Mogen er nog andere kosten in rekening worden gebracht bij een debiteur?

Nee, administratiekosten, registratiekosten, dossierkosten maar ook gemaakte kosten t.b.v. informatievoorziening (bijv. KvK, Kadaster) mogen niet apart in rekening worden gebracht. De wettelijke incassokosten omvatten alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van die handelingen.

5. Hoe zit het met de rente?

De wettelijke vergoeding van de incassokosten waarop krachtens de nieuwe regeling aanspraak kan worden gemaakt, wordt alleen berekend op basis van de hoofdsom. De schuldeiser kan daarnaast niet ook aanspraak maken op een vergoeding voor de kosten voor het incasseren van de verschuldigde wettelijke rente. Het is voor de berekening van de verschuldigde vergoeding voor de incassokosten in beginsel niet van belang hoe lang een debiteur in verzuim is. Wel zij gewezen op artikel 6:119, tweede lid en artikel 6:119a, derde lid BW. Ingevolge deze bepalingen wordt de hoofdsom na afloop van een jaar waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de wettelijke rente.

Dit heeft tot gevolg dat wanneer het innen van de incassokosten langer duurt dan een jaar, de incassokosten opnieuw berekend kunnen worden aan de hand van nieuwe hoofdsom van de vordering (d.w.z. de oorspronkelijke hoofdsom verhoogd met de wettelijke rente). Het voorgaande geldt in gelijke mate wanneer er een hogere rente is bedongen in plaats van de wettelijke rente.

6. Geldt deze wet ook voor zakelijke vorderingen (B2B)?

Dat ligt er aan: voor B2B is deze regeling van regelend recht, dat wil zeggen dat er van de wetgeving afgeweken mag worden. Dat betekent dat de wettelijke maximale vergoeding voor de incassokosten geldt, tenzij partijen overeenkomen daar van af te wijken. Zij kunnen zowel een lagere als een hogere vergoeding overeenkomen. De regeling biedt dus bescherming aan (kleine) bedrijven doordat in beginsel de wettelijke maximale incassokosten gelden. Alleen als partijen overeenkomen daarvan af te wijken, kunnen hogere incassokosten in rekening worden gebracht.

7. Geldt het wettelijke vereiste van een kosteloze aanmaning ook in geval van B2B ?

Nee bij B2B niet, dit is alleen een vereiste indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij de Tweede Kamer ligt overigens momenteel een wetsvoorstel om een Europese Richtlijn te implementeren. Daarin is (even kort gezegd) bepaald dat in het handelsverkeer direct € 40,00 incassokosten in rekening gebracht mag worden na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder het versturen van een aanmaning.

8. Hoe zit het met een eenmanszaak, is dat B2B of valt die onder de WIK?

Men valt onder de WIK indien men 1): een natuurlijke persoon is en 2): niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij een eenmanszaak kan er helaas wel een schemergebied ontstaan: is er gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf of niet? Vaak zal de aard en inhoud van de onderliggende overeenkomst wel een goed aanknopingspunt bieden.

9. Mag naast de schuldeiser zelf, ook een derde de incassokosten in rekening brengen?

In het wetsvoorstel wordt nadrukkelijk geen onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin het incassotraject door de schuldeiser zelf wordt uitgevoerd of wordt uitbesteed aan bijvoorbeeld een incassobureau. Het eventueel in rekening te brengen bedrag aan incassokosten moet in de verplichte kosteloze aanmaning worden genoemd, ook indien de klant niet zelf de incassokosten in rekening brengt.

Bronnen: Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen: (http://www.nvio.nl/wet-incasso-kosten-wik)
Rijksoverheid: (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoede-en-schulden/vraag-en-antwoord/hoogte-incassokosten)